Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวสารทางหลวง
title
นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบกากมิกซ์(แอสฟัลต์)หรือกากยางมะตอย ที่เหลือใช้จากงานบำรุงรักษาทางหลวงให้โรงพยาบาลพังงา

นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบกากมิกซ์(แอสฟัลต์)หรือกากยางมะตอย ที่เหลือใช้จากงานบำรุงรักษาทางหลวงให้โรงพยาบาลพังงา ไว้ใช้ในงานปรับพื้นที่ ลานจอดรถและถนนภายในโรงพยาบาลพังงา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา จำนวน 900 คิว เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/100057690038452/posts/pfbid02G7U36WWuvqP4co1NkRfiW1B76fXe7jRm5mhA78xFGQy5zyCdSRfpu2S8JcGSjEEul/?mibextid=cr9u03