f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ปริมาณงาน ๒ แห่ง 29/04/2567 พง.e-b/ 31 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๑ ที่ กม.๑๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 29/04/2567 พง.e-b/30/2567 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 23/04/2567 พง.28/2567 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะ สู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ปริมาณงาน ๒ แห่ง 22/04/2567 พง.e-b/ /2567 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้ายที่ชำรุด) พื้นที่จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๘๐.๐๐ แห่ง 19/04/2567 พง.215/2567 แขวงทางหลวงพังงา
6 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 11/04/2567 พง.25/2567 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างเหมางานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๓๐ - กม.๔๕+๐๗๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒๘๒.๗๑ ตร.ม. 10/04/2567 พง.27/2567 แขวงทางหลวงพังงา
8 จ้างเหมางานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ตอน ๒ บริเวณทางแยก กม.๙๓๒+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 10/04/2567 พง.26/2567 แขวงทางหลวงพังงา
9 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๕๐ - กม.๔๕+๐๘๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๑๖.๐๐ เมตร 09/04/2567 พง.24/2567 แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๑ ที่ กม.๑๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/04/2567 พง.e-b/23/2567 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 02/04/2567 พง.e-b/21/2567 แขวงทางหลวงพังงา
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๒๔+๘๐๐- กม.๓๑+๘๒๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕,๕๓๐.๐๐ ตร.ม. 02/04/2567 พง.6/2567 แขวงทางหลวงพังงา
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๓๐๐ - กม.๖๔+๘๖๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๙,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 29/03/2567 พง.10/2567 แขวงทางหลวงพังงา
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๖+๕๗๙-กม.๙๑๘+๖๗๕ ปริมาณงาน ๓๙,๐๕๐.๐๐ ตร.ม. 29/03/2567 พง.22/2567 แขวงทางหลวงพังงา
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.53+940 - กม.57+300 ปริมาณงาน ๓๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 29/03/2567 พง.13/2567 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 194 รายการ