f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 งานเงินทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 งานนอกเงินทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (งานนอกเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานนอกเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
7 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ระหว่างเดือน มี.ค. 2563 ถึงเดือน พ.ค. 2563 22/06/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงืนไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุน) 02/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงืนไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. - ธ.ค. 62) งานเงินทุน 03/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. - ธ.ค. 62) 03/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
12 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 01/10/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
13 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน ม.ย. 2562 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน ม.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ