f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 19,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 12,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงคุระบุรี ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๒๖.๐๐ ตารางเมตร 28/11/2562 181,210.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงตะกั่วป่า ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓๖๗,๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร 28/11/2562 146,858.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 2,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 7 รายการ 26/11/2562 2,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 8,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,520 ลิตร 25/11/2562 41,739.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3054-51 จำนวน 1 รายการ 22/11/2562 700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ที่ กม.๑๐+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/11/2562 30,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา 62117185864 22/11/2562 30,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 492 รายการ