f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
หมวดทางหลวงตะกั่วป่า
ลงวันที่ 06/11/2561

หมวดทางหลวงตะกั่วป่า

มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน - ตารางวา ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 4 กม.765+627(ซ้ายทาง)

โดยมีนายสุบิน พรหมอินทร์ เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงตะกั่วป่า ติดต่อ 0840513797

แผนที่แสดงระยะทางควบคุม

    ตอนควบคุม

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ2ช่องจราจร

Work Load

ADT

00040902 19.743           22.672     94.480 9,780
04010102 41.250           41.250     139.188 4,373
41180100 45.279           45.279     145.535 3,758
รวม 106.272            109.201    379.203  

บริเวณสำนักงานหมวด


'