f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/04/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้ายที่ชำรุด) พื้นที่จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๘๐.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/04/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนตะกั่วป่า-บางสัก และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนแยกโคกเคียน-เขาศก บริเวณทางแยก(สามแยกโคกเคียน) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๕๐ – กม.๔๕+๐๘๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๑๖.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/04/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ตอน ๒ บริเวณทางแยก กม.๙๓๒+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/04/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๓๐ - กม.๔๕+๐๗๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒๘๒.๗๑ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/04/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๑ ที่ กม.๑๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาศก - พนม ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๗๓+๖๗๒.๑๑๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๕๕ - กม.๑๔๘+๙๒๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๓๖.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๔+๔๕๐ - กม.๑๒๕+๑๘๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 175 รายการ