f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/04/2565 1,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/05/2565 810,107.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 11/04/2565 69,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 11/04/2565 59,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 23-6286-09-0 จำนวน 10 รายการ 11/04/2565 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงพังงา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุน) 11/04/2565 22,012.38 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงพังงา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 11/04/2565 82,893.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/04/2565 170,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 07/04/2565 18,184.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2565 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 07/04/2565 7,719.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงพังงา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 07/04/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 05/04/2565 590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120001-3055-51 จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 01/04/2565 514.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,711 รายการ