f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 03/08/2566 1,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1371-21-3 จำนวน 9 รายการ 03/08/2566 4,497.21 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1242-21-5 จำนวน 7 รายการ 03/08/2566 3,625.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง แบบไฟกระพริบโซล่าเซลส์ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ ม. ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.๗๗๘+๗๓๘ - กม.๗๗๘+๘๘๘ และ ระหว่าง กม.๗๘๒+๖๘๗ - กม.๗๘๒+๘๓๒ ปริมาณงาน ๑๕.๐๐ ต้น 03/08/2566 457,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,350 ลิตร 25/07/2566 51,610.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 25/07/2566 31,479.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 25/07/2566 13,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA. สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/07/2566 499,478.82 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-07985-56 จำนวน 3 รายการ 24/07/2566 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24/07/2566 1,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและขอบไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอน นาเหนือ - บางครามระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๓๘๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๗+๒๐๐ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๕๔,๗๔๗.๐๐ ตร.ม. 24/07/2566 101,898.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อสีตีเส้นจราจร จำนวน 3 รายการ 21/07/2566 120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/07/2566 630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-10959-61 จำนวน 2 รายการ 20/07/2566 5,985.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร MP 3055 SP จำนวน 1 หลอด 18/07/2566 5,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,365 รายการ