f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ 01/04/2565 16,666.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2565 37,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 01/04/2565 7,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 1,391.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการทาสีสะพานลอย ในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงพังงาและหมวดทางหลวงทับปุด 21/04/2565 399,546.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและทางม้าลาย ทางหลวงหมายเลข 4 18/04/2565 261,169.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาติดต้ังหลักนำทางยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4311 29/03/2565 111,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาติดต้ังหลักนำทางยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4009 และทางหลวงหมายเลข 4197 29/03/2565 161,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/03/2565 327,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1242-21-5 จำนวน 4 รายการ 25/03/2565 2,318.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1175-20-5 จำนวน 4 รายการ 25/03/2565 2,318.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 25/03/2565 6,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 1,390 ลิตร 25/03/2565 56,656.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,711 รายการ