f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
826 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๐+๒๓๗ - กม.๑๔๑+๗๗๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๘ แห่ง 07/01/2562 494,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
827 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง เกาะกลาง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงพังงา จำนวน ๕๐๑,๔๘๑.๐๐ ตารางเมตร และหมวดทางหลวงทับปุด จำนวน ๔๘๙,๐๘๐ ตารางเมตร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๙๙๐,๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร 04/01/2562 396,224.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
828 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 117,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
829 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 26/12/2561 214,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
830 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 25/12/2561 7,774.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
831 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อไส้กรอง จำนวน 6 รายการ 25/12/2561 7,501.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
832 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,520 ลิตร 25/12/2561 40,067.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
833 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 24/12/2561 23,956.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
834 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 24/12/2561 3,687.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
835 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 2,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
836 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
837 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
838 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
839 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
840 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 826 ถึง 840 จาก 895 รายการ