f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 27/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ บริเวณ กม.๘๗๕+๔๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 21/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการบรูณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน-เขาศก กม. ๐+๐๕๐-กม.๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 15/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอนควบคุม 0100 ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม. 1+495 - กม. 5+680 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 14/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมา ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๖๕+๑๘๐ - กม.๗๖๕+๖๗๖ ปริมาณงาน ๑๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 14/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง ๘๕๘+๔๘๘ - กม.๘๖๐+๓๐๐ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 14/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง ๓ ซม.) ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗+๐๔๕ - กม.๑๐+๗๔๕ LT. ปริมาณงาน ๔๙,๖๒๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 14/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.1+200 - กม.4+560 ปริมาณงาน 30,300 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 14/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง ๓ ซม.) ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗+๐๔๕ - กม.๑๐+๗๔๕ LT. ปริมาณงาน ๔๙,๖๒๐.๐๐ ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
59 12/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๘๐-กม.๑๔๑+๕๓๖ ปริมาณงาน ๒๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 12/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๙๒+๙๓๑–กม.๖๙๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 117 รายการ