f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
721 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๖+๐๐๐ – กม.๗๐๗+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 08/05/2563 พง.20/2563 แขวงทางหลวงพังงา
722 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๔๔+๑๓๓ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 08/05/2563 พง.21/2563 แขวงทางหลวงพังงา
723 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐- กม.๑๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 05/05/2563 พง.10/2563 แขวงทางหลวงพังงา
724 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๙๑๐+๙๒๗ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 27/04/2563 พง.6/2563 แขวงทางหลวงพังงา
725 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ตอน ๑ ที่บริเวณ กม.๒๙+๒๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 07/05/2563 พง.18/2563 แขวงทางหลวงพังงา
726 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด บริเวณทางแยก กม.๑+๓๔๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 24/04/2563 พง.4/2563 แขวงทางหลวงพังงา
727 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๖+๑๐๐ – กม.๗+๖๔๐ LT.(ขอบทางด้านนอก). ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น. 27/04/2563 พง.9/2563 แขวงทางหลวงพังงา
728 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๑ ที่ กม.๔๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 27/04/2563 พง.7/2563 แขวงทางหลวงพังงา
729 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๙๖๐ – กม.๕+๘๒๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๙๙๖.๐๐ เมตร 24/04/2563 พง.5/2563 แขวงทางหลวงพังงา
730 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๕๕+๔๗๕ – กม.๘๕๕+๘๑๗ RT. (ขอบทางด้านนอก ) ปริมาณงาน ๓๒๑.๐๐ เมตร 27/04/2563 พง.8/2563 แขวงทางหลวงพังงา
731 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ประจำสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขนาด ๑๘ นิ้ว ตามแบบมาตรฐาน ตร. ปริมาณงาน ๑.๐๐ เสา 30/04/2563 พง.3/2563 แขวงทางหลวงพังงา
732 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ที่ กม.๘+๙๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/04/2563 พง.2/2563 แขวงทางหลวงพังงา
733 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕ + ๔๒๐ - กม.๘๕๕+๘๓๐ (RT.) (โค้งบ้านเชียงใหม่) ปริมาณงาน ๔,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/12/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
734 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบันไดสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ที่ กม.๙๓๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/09/2562 พง.53/2562 แขวงทางหลวงพังงา
735 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก บริเวณทางแยก กม.๑๓๐+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2562 พง.51/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 721 ถึง 735 จาก 766 รายการ