f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ระหว่าง กม.๖๗+๙๐๐– กม.๗๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/11/2563 พง.23/2564 แขวงทางหลวงพังงา
77 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๔๙๕ -กม.๕+๖๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 05/11/2563 พง.36/2564 แขวงทางหลวงพังงา
78 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๙๒+๙๓๑–กม.๖๙๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/11/2563 พง.e-b/14/2564 แขวงทางหลวงพังงา
79 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๖๕+๑๘๐ - กม.๗๖๕+๖๗๖ ปริมาณงาน ๑๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/11/2563 พง.20/2564 แขวงทางหลวงพังงา
80 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ระหว่าง กม.๔+๔๔๘– กม.๖+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/11/2563 พง.17/2564 แขวงทางหลวงพังงา
81 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๗๐+๗๕๐-กม.๘๗๒+๘๗๔ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/11/2563 พง.14/2564 แขวงทางหลวงพังงา
82 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๘๐-กม.๑๔๑+๕๓๖ ปริมาณงาน ๒๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/11/2563 พง.16/2564 แขวงทางหลวงพังงา
83 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๓ ที่ กม.๙๑๑+๙๔๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/11/2563 พง.18/2564 แขวงทางหลวงพังงา
84 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๘๗๙+๓๒๖ - กม.๘๗๙+๕๑๘ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/11/2563 พง.e-b/3/2564 แขวงทางหลวงพังงา
85 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ตอน ๒ ที่ กม.๒๔+๙๖๒ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/11/2563 พง.e-b/4/2564 แขวงทางหลวงพังงา
86 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/11/2563 พง.4/2564 แขวงทางหลวงพังงา
87 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๒ ที่ กม.๘๙๘+๖๕๗ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/11/2563 พง.15/2564 แขวงทางหลวงพังงา
88 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ตอน ๑ ที่ กม.๖+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/11/2563 พง.13/2564 แขวงทางหลวงพังงา
89 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๑ ที่ กม.๙๐๐+๑๒๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 04/11/2563 พง.19/2564 แขวงทางหลวงพังงา
90 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/10/2563 พง.10/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 130 รายการ