f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐- กม.๑๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 25/03/2563 พง.10/2563 แขวงทางหลวงพังงา
167 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๙๑๐+๙๒๗ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 18/03/2563 พง.6/2563 แขวงทางหลวงพังงา
168 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ตอน ๑ ที่บริเวณ กม.๒๙+๒๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/03/2563 พง.18/2563 แขวงทางหลวงพังงา
169 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด บริเวณทางแยก กม.๑+๓๔๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/03/2563 พง.4/2563 แขวงทางหลวงพังงา
170 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๖+๑๐๐ – กม.๗+๖๔๐ LT.(ขอบทางด้านนอก). ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น. 16/03/2563 พง.9/2563 แขวงทางหลวงพังงา
171 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๔๑+๔๐๐– กม.๑๔๒+๙๔๐ LT. ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น. 16/03/2563 พง.e-b/8/2563 แขวงทางหลวงพังงา
172 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๑ ที่ กม.๔๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 13/03/2563 พง.7/2563 แขวงทางหลวงพังงา
173 งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ที่ กม.๗๑๑+๗๐๖,กม.๗๑๒+๑๐๓ ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 13/03/2563 พง.e-b/6/2563 แขวงทางหลวงพังงา
174 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๙๖๐ – กม.๕+๘๒๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๙๙๖.๐๐ เมตร 13/03/2563 พง.5/2563 แขวงทางหลวงพังงา
175 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๕๕+๔๗๕ – กม.๘๕๕+๘๑๗ RT. (ขอบทางด้านนอก ) ปริมาณงาน ๓๒๑.๐๐ เมตร 13/03/2563 พง.8/2563 แขวงทางหลวงพังงา
176 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ประจำสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขนาด ๑๘ นิ้ว ตามแบบมาตรฐาน ตร. ปริมาณงาน ๑.๐๐ เสา 26/02/2563 พง.3/2563 แขวงทางหลวงพังงา
177 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ที่ กม.๘+๙๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/02/2563 พง.2/2563 แขวงทางหลวงพังงา
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
180 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕ + ๔๒๐ - กม.๘๕๕+๘๓๐ (RT.) (โค้งบ้านเชียงใหม่) ปริมาณงาน ๔,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/11/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 166 ถึง 180 จาก 194 รายการ