f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์
ลงวันที่ 21/07/2564

แขวงทางหลวงพังงา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจและออกแบบโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝัางทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก

บนทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง - อ.ตะกั่วป่า ตอน บ.นายทุย - บ.บางวัน

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้

- ความเป็นมาของโครงการ

- วัตถุประส่งค์ของโครงการ

- พื้นที่ศึกษาของโครงการ

- ขอบเขตของการศึกษา

- แนวคิดการพัฒนาโครงการ

- ขั้นตอนการศึกษาสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ใต้ภาพนี้ได้เลย

แขวงทางหลวงพังงา 076413985

สายด่วนกรมทางหลวง 1586


'