f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65120021061
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) กิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 30,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ