f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 09/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอ่าวลึก ปริมาณงาน ๑.๐๐ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 04/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในสถานี ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 04/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 04/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ และที่พักประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 04/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำและที่พักประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 04/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วและคูระบายน้ำหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงภูเก็ต ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 04/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep paching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐ - ๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑,๑๖๙.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 27/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๔ + ๘๒๕ - กม.๗๐๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 27/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๒๐ - กม.๘๗๐+๐๐๐ RT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 27/10/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ บริเวณ กม.๘๗๕+๔๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 146 รายการ