f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 29/12/2565 แขวงทางหลวงพังงา โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) กิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ – กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๒+๓๐๐ - กม.๑๓+๒๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔,๒๗๒.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๓+๑๖๐ - กม.๘๙๘+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔,๑๙๒.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๓+๑๖๐ - กม.๘๙๘+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔,๑๙๒.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๓๕๑ - กม.๑๗+๖๑๔ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๕๐.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๗๒๐ - กม.๙๑๒+๗๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑๗๒.๒๘๓๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 20/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๑๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 05/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. (พังงา) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 05/10/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. (พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 175 รายการ