f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมางานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๙+๔๓๗- กม.๑๕๐+๘๘๗ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๕๓.๑๐ ตร.ม. 08/01/2564 พง.8/2564 แขวงทางหลวงพังงา
107 จ้างเหมางานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๖๐๐ – กม.๓๖+๕๓๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๔๓.๒๐ ตร.ม. 08/01/2564 พง.6/2564 แขวงทางหลวงพังงา
108 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 11/01/2564 พง.11/2564 แขวงทางหลวงพังงา
109 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในสถานี ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 11/01/2564 พง.12/2564 แขวงทางหลวงพังงา
110 จ้างเหมางานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๕๙+๘๖๐- กม.๘๙๑+๙๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๔๖.๒๐ ตร.ม. 08/01/2564 พง.5/2564 แขวงทางหลวงพังงา
111 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ – กม.๓๗+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓,๙๕๘.๐๐ ตร.ม. 18/01/2564 พง.32/2564 แขวงทางหลวงพังงา
112 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐– กม.๑๓+๙๖๓ ปริมาณงาน ๒,๗๔๓.๐๐ ตร.ม. 18/01/2564 พง.33/2564 แขวงทางหลวงพังงา
113 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๑๘+๐๖๘ – กม.๗๒๐+๘๐๐(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๓๒.๐๐ เมตร 15/01/2564 พง.24/2564 แขวงทางหลวงพังงา
114 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๕๙+๐๐๐ – กม.๕๙+๔๗๒ LT., RT. ปริมาณงาน ๙๔๔.๐๐ เมตร 18/01/2564 พง.30/2564 แขวงทางหลวงพังงา
115 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๘๖๙+๓๔๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 18/01/2564 พง.28/2564 แขวงทางหลวงพังงา
116 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๔๓+๖๔๐- กม.๙๔๔+๔๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๙๔.๕๐ ตร.ม. 15/01/2564 พง.25/2564 แขวงทางหลวงพังงา
117 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ และที่พักประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 21/12/2563 พง.1/2564 แขวงทางหลวงพังงา
118 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วและคูระบายน้ำ หน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงภูเก็ต ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 29/12/2563 พง.3/2564 แขวงทางหลวงพังงา
119 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำและที่พักประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 24/12/2563 พง.2/2564 แขวงทางหลวงพังงา
120 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๔ + ๘๒๕ - กม.๗๐๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 18/01/2564 พง.34/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 211 รายการ