f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอนคลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๑+๘๐๒.๕๐ - กม.๘๙๒+๖๖๖.๕๐ RT. ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 02/06/2564 พง.56/2564 แขวงทางหลวงพังงา
92 จ้างเหมางานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕+๔๙๓ - กม.๙๔๘ +๑๒๗ (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก–บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๓๗+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณรวมทั้งสิ้น ๔๗.๑๙๖๐ ตร.ม. 23/02/2564 พง.52/2564 แขวงทางหลวงพังงา
93 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ – บางคราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๓๘๑ LT.RT. ปริมาณงาน ๑,๗๘๐.๐๐ อัน 17/02/2564 พง.47/2564 แขวงทางหลวงพังงา
94 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๓+๗๓๒ - กม.๘๙๓+๙๕๓ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๖๔.๐๐ เมตร 22/02/2564 พง.51/2564 แขวงทางหลวงพังงา
95 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๙+๘๙๖ – กม.๑๐+๑๕๖ CL/LT. ปริมาณงาน ๒๖๐ ม. 04/02/2564 พง.46/2564 แขวงทางหลวงพังงา
96 จ้างเหมาทำการซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๙๒+๙๓๑–กม.๖๙๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๓,?๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/02/2564 พง.50/2564 แขวงทางหลวงพังงา
97 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ระหว่าง กม.๑+๐๐๐– กม.๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑๘,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/02/2564 พง.49/2564 แขวงทางหลวงพังงา
98 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๒๐ - กม.๘๗๐+๐๐๐ RT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 18/02/2564 พง.48/2564 แขวงทางหลวงพังงา
99 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๐๙๘ – กม.๑๐+๗๒๘ CL. ปริมาณงาน ๑๙ ต้น 29/01/2564 พง.43/2564 แขวงทางหลวงพังงา
100 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ตอน ๒ ที่ กม.๒๔+๙๖๒ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 03/02/2564 พง.45/2564 แขวงทางหลวงพังงา
101 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๘๗๙+๓๒๖ - กม.๘๗๙+๕๑๘ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 02/02/2564 พง.44/2564 แขวงทางหลวงพังงา
102 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอ่าวลึก ปริมาณงาน ๑.๐๐ หลัง 27/01/2564 พง.42/2564 แขวงทางหลวงพังงา
103 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๗+๔๖๗ – กม.๓๙+๑๕๙ LT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 18/01/2564 พง.31/2564 แขวงทางหลวงพังงา
104 จ้างเหมางานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๓๒+๓๐๐- กม.๗๔๑+๓๒๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๖๒.๑๐ ตร.ม. 08/01/2564 พง.7/2564 แขวงทางหลวงพังงา
105 จ้างเหมางานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก –พนม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๕+๓๕๐- กม.๗๐+๗๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๖๓.๐๐ ตร.ม. 08/01/2564 พง.9/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 211 รายการ