f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
766 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๘๔+๕๙๘ – กม.๘๘๕+๔๙๐ LT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๐ ต้น 27/03/2562 พง.42/2562 แขวงทางหลวงพังงา
767 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 12/03/2562 พง.36/2562 แขวงทางหลวงพังงา
768 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2562 พง.46/2562 แขวงทางหลวงพังงา
769 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2562 พง.45/2562 แขวงทางหลวงพังงา
770 จ้างเหมาทำการปะซ่อม ( Skin Patching ) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๒๙ - ๑๗+๓๘๙ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม 20/02/2562 พง.33/2562 แขวงทางหลวงพังงา
771 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๕+๔๖๑ - กม.๑๐+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 พง.32/2562 แขวงทางหลวงพังงา
772 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง TOE SLOPE สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงทับปุด ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๑๗,๙๕๕.๐๐ ตารางเมตร 04/02/2562 พง.28/2562 แขวงทางหลวงพังงา
773 งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม ( Skin Patching ) ในทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม. ๑๔+๗๕๐ - ๑๔+๙๐๐ RT. ปริมาณงาน ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/02/2562 พง.29.2562 แขวงทางหลวงพังงา
774 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น 25/02/2562 พง.34/2562 แขวงทางหลวงพังงา
775 จ้างเหมาทำการฉาบผิวทาง ด้วย (PARA SLURRY SEAL TYPE III) บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑๗+๗๕๐–กม.๑๘+๑๐๐(RT) ปริมาณงาน ๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 23/01/2562 พง.27/2562 แขวงทางหลวงพังงา
776 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 12/02/2562 พง.31.2562 แขวงทางหลวงพังงา
777 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 12/02/2562 พง.30/2562 แขวงทางหลวงพังงา
778 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงตะกั่วป่า จำนวน ๔๘๑,๘๓๗.๐๐ ตารางเมตร และหมวดทางหลวงคุระบุรี จำนวน ๕๐๕,๑๙๙.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๙๘๗,๐๓๖.๐๐ ตารางเมตร 15/01/2562 พง.26/2562 แขวงทางหลวงพังงา
779 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๐+๒๓๗ - กม.๑๔๑+๗๗๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๘ แห่ง 07/01/2562 พง.24/2562 แขวงทางหลวงพังงา
780 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง เกาะกลาง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงพังงา จำนวน ๕๐๑,๔๘๑.๐๐ ตารางเมตร และหมวดทางหลวงทับปุด จำนวน ๔๘๙,๐๘๐ ตารางเมตร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๙๙๐,๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร 04/01/2562 พง.23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 766 ถึง 780 จาก 784 รายการ