f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
751 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕ + ๔๒๐ - กม.๘๕๕+๘๓๐ (RT.) (โค้งบ้านเชียงใหม่) ปริมาณงาน ๔,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/12/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
752 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบันไดสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ที่ กม.๙๓๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/09/2562 พง.53/2562 แขวงทางหลวงพังงา
753 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก บริเวณทางแยก กม.๑๓๐+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/04/2562 พง.51/2562 แขวงทางหลวงพังงา
754 จ้างเหมาทำการทาสี สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงคุระบุรี ทาสีราวกันอันตราย ปริมาณงาน ๓,๕๓๕.๕๖ ตร.ม. และทาสีสะพาน ปริมาณงาน ๒,๖๒๕.๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๖,๑๖๐.๕๖ ตร.ม. 22/04/2562 พง.44/2562 แขวงทางหลวงพังงา
755 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง – พนม ระหว่าง กม.๓๕+๑๐๙ - กม.๓๙+๕๑๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๒๓.๐๐ ตร.ม. 28/03/2562 พง.43/2562 แขวงทางหลวงพังงา
756 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอนอ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๒๐ + ๕๐๐ - กม.๗๒๙+๕๕๐ ปริมาณงาน ๕๘๐.๐๐ อัน 27/03/2562 พง.41/2562 แขวงทางหลวงพังงา
757 จ้างเหมาทำการปรับระดับ ( Serface Leveling ) ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑๖+๓๕๐ - กม.๑๖+๕๔๐ RT. ปริมาณงาน ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 26/03/2562 พง.40/2562 แขวงทางหลวงพังงา
758 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๐+๙๐๘ – กม.๑๑+๖๘๕ LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๖๓.๐๐ ตร.ม. 22/04/2562 พง.47/2562 แขวงทางหลวงพังงา
759 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๖๔๐- กม.๙+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม. 22/04/2562 พง.49/2562 แขวงทางหลวงพังงา
760 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒+๑๓๐- กม.๑๙+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕.๔๔๐ ตร.ม. 22/04/2562 พง.48/2562 แขวงทางหลวงพังงา
761 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ตอน ๒ บริเวณทางแยก กม.๒๑+๖๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/06/2562 พง.50/2562 แขวงทางหลวงพังงา
762 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง ชนิดใช้พลังแสงอาทิตย์ พร้อมชุดควบคุมการกระพริบต่อเนื่องแบบไร้สาย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๘๗๗+๕๐๐ และบนทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ที่ กม.๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๖.๐๐ ป้าย 15/03/2562 พง.39/2562 แขวงทางหลวงพังงา
763 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕+๔๙๓ – ๙๑๖+๖๓๕ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๑,๒๓๐.๐๐ ตร.ม. 12/03/2562 พง.37/2562 แขวงทางหลวงพังงา
764 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๙๐๗+๘๘๕ – กม.๙๐๘+๒๓๔ ปริมาณงาน ๒,๖๑๘.๐๐ ตร.ม. 12/03/2562 พง.38/2562 แขวงทางหลวงพังงา
765 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า – บางสัก ระหว่าง กม.๗๖๖+๘๘๔ – กม.๗๖๘+๔๐๐ ปริมาณงานทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ อัน 06/03/2562 พง.35.2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 751 ถึง 765 จาก 784 รายการ