f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1471 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1472 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 27/02/2562 พง.36/2562 แขวงทางหลวงพังงา
1473 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/03/2562 พง.46/2562 แขวงทางหลวงพังงา
1474 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/03/2562 พง.45/2562 แขวงทางหลวงพังงา
1475 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายากร 12/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1476 จ้างเหมาทำการปะซ่อม ( Skin Patching ) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๒๙ - ๑๗+๓๘๙ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม 12/02/2562 พง.33/2562 แขวงทางหลวงพังงา
1477 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1478 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6741-08-9 จำนวน 5 รายการ 08/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1479 จ้างซ่อมบำรุง รถหมายเลข 46-6741-08-9 จำนวน 7 รายการ 08/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1480 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 08/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1481 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1482 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๕+๔๖๑ - กม.๑๐+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2562 พง.32/2562 แขวงทางหลวงพังงา
1483 ซื้อยางขนาด 10.00-20-16 PR จำนวน 2 ชุด 04/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1484 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1,471 ถึง 1,485 จาก 1,614 รายการ