f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๙๖๐ – กม.๕+๘๒๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๙๙๖.๐๐ เมตร 13/03/2563 พง.5/2563 แขวงทางหลวงพังงา
92 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๕๕+๔๗๕ – กม.๘๕๕+๘๑๗ RT. (ขอบทางด้านนอก ) ปริมาณงาน ๓๒๑.๐๐ เมตร 13/03/2563 พง.8/2563 แขวงทางหลวงพังงา
93 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ประจำสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขนาด ๑๘ นิ้ว ตามแบบมาตรฐาน ตร. ปริมาณงาน ๑.๐๐ เสา 26/02/2563 พง.3/2563 แขวงทางหลวงพังงา
94 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ที่ กม.๘+๙๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/02/2563 พง.2/2563 แขวงทางหลวงพังงา
95 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕ + ๔๒๐ - กม.๘๕๕+๘๓๐ (RT.) (โค้งบ้านเชียงใหม่) ปริมาณงาน ๔,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/11/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
96 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ– นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๘๖๘+๓๒๐ และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ–เขาคราม บริเวณทางแยก กม.๙๓๑+๐๓๗ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 20/03/2562 พง.e-b/29/2562 แขวงทางหลวงพังงา
97 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๘๔+๕๙๘ – กม.๘๘๕+๔๙๐ LT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๐ ต้น 21/02/2562 พง.42/2562 แขวงทางหลวงพังงา
98 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2562 พง.46/2562 แขวงทางหลวงพังงา
99 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2562 พง.45/2562 แขวงทางหลวงพังงา
100 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น 17/01/2562 พง.34/2562 แขวงทางหลวงพังงา
101 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 10/01/2562 พง.e-b/23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
102 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 10/01/2562 พง.31.2562 แขวงทางหลวงพังงา
103 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 10/01/2562 พง.30/2562 แขวงทางหลวงพังงา
104 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๕๙+๔๗๐– กม.๗๖๐+๘๕๐ RT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๗ ต้น 28/11/2561 พง.25/2562 แขวงทางหลวงพังงา
105 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติทางหลวงในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๕๓ – กม.๙๑๕+๔๙๓ ระยะทาง ๕๕.๙๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/11/2561 พง.22/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 105 รายการ