f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๗+๓๒๕ – กม.๗๐๗ +๕๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/05/2564 พง.58/2564 แขวงทางหลวงพังงา
17 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอนคลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๑+๘๐๒.๕๐ - กม.๘๙๒+๖๖๖.๕๐ RT. ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 22/04/2564 พง.56/2564 แขวงทางหลวงพังงา
18 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๙+๘๙๖ – กม.๑๐+๑๕๖ CL/LT. ปริมาณงาน ๒๖๐ ม. 06/01/2564 พง.46/2564 แขวงทางหลวงพังงา
19 จ้างเหมาทำการซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๙๒+๙๓๑–กม.๖๙๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๓,?๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 30/12/2563 พง.50/2564 แขวงทางหลวงพังงา
20 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ระหว่าง กม.๑+๐๐๐– กม.๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑๘,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 30/12/2563 พง.49/2564 แขวงทางหลวงพังงา
21 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๒๐ - กม.๘๗๐+๐๐๐ RT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 30/12/2563 พง.48/2564 แขวงทางหลวงพังงา
22 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๐๙๘ – กม.๑๐+๗๒๘ CL. ปริมาณงาน ๑๙ ต้น 22/12/2563 พง.43/2564 แขวงทางหลวงพังงา
23 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอ่าวลึก ปริมาณงาน ๑.๐๐ หลัง 14/12/2563 พง.42/2564 แขวงทางหลวงพังงา
24 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 30/11/2563 พง.11/2564 แขวงทางหลวงพังงา
25 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในสถานี ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 30/11/2563 พง.12/2564 แขวงทางหลวงพังงา
26 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ – กม.๓๗+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓,๙๕๘.๐๐ ตร.ม. 17/11/2563 พง.32/2564 แขวงทางหลวงพังงา
27 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐– กม.๑๓+๙๖๓ ปริมาณงาน ๒,๗๔๓.๐๐ ตร.ม. 17/11/2563 พง.33/2564 แขวงทางหลวงพังงา
28 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๑๘+๐๖๘ – กม.๗๒๐+๘๐๐(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๓๒.๐๐ เมตร 17/11/2563 พง.24/2564 แขวงทางหลวงพังงา
29 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๕๙+๐๐๐ – กม.๕๙+๔๗๒ LT., RT. ปริมาณงาน ๙๔๔.๐๐ เมตร 17/11/2563 พง.30/2564 แขวงทางหลวงพังงา
30 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๘๖๙+๓๔๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 17/11/2563 พง.28/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 105 รายการ