f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอนอ่าวเคย - บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๐๖+๐๙๒ - กม.๗๐๗+๓๙๔ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๒๔.๐๐ เมตร 13/12/2564 พง.15/2565 แขวงทางหลวงพังงา
77 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๙๑๑+๔๕๘ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 13/12/2564 พง.11/2565 แขวงทางหลวงพังงา
78 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๔๘+๙๗๗ - กม.๑๕๐+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 13/12/2564 พง.14/2565 แขวงทางหลวงพังงา
79 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๒๕+๖๙๓ - กม.๒๘+๘๗๙ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 13/12/2564 พง.18/2565 แขวงทางหลวงพังงา
80 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๕+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 09/12/2564 พง.5/2565 แขวงทางหลวงพังงา
81 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๔+๑๓๕ - กม.๘๖๘+๖๕๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 09/12/2564 พง.6/2565 แขวงทางหลวงพังงา
82 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2564 พง.e-b/ 2 /2565 แขวงทางหลวงพังงา
83 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๘๓ - กม.๙๑๔+๙๔๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๙๘๕.๐๐ ต้น 18/11/2564 พง.3/2565 แขวงทางหลวงพังงา
84 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep patching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๙+๙๑๓ - กม.๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 11/08/2564 พง.60/2564 แขวงทางหลวงพังงา
85 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ปริมาณงาน ๑,๒๓๘.๐๐ ต้น 17/06/2564 พง.57/2564 แขวงทางหลวงพังงา
86 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๗+๓๒๕ – กม.๗๐๗ +๕๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/05/2564 พง.58/2564 แขวงทางหลวงพังงา
87 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอนคลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๑+๘๐๒.๕๐ - กม.๘๙๒+๖๖๖.๕๐ RT. ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 22/04/2564 พง.56/2564 แขวงทางหลวงพังงา
88 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๙+๘๙๖ – กม.๑๐+๑๕๖ CL/LT. ปริมาณงาน ๒๖๐ ม. 06/01/2564 พง.46/2564 แขวงทางหลวงพังงา
89 จ้างเหมาทำการซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๙๒+๙๓๑–กม.๖๙๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๓,?๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 30/12/2563 พง.50/2564 แขวงทางหลวงพังงา
90 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ระหว่าง กม.๑+๐๐๐– กม.๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑๘,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 30/12/2563 พง.49/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 194 รายการ