f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 27/12/2564 พง.21/2565 แขวงทางหลวงพังงา
32 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๙๐๘+๙๐๐- กม.๙๑๐+๘๓๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/12/2564 พง.19/2565 แขวงทางหลวงพังงา
33 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๗+๕๑๐ - กม.๒๑+๕๙๕ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. 16/12/2564 พง.20/2565 แขวงทางหลวงพังงา
34 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐- กม.๔+๘๐๐ RT. ปริมาณงาน ๔๙,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. 16/12/2564 พง.9/2565 แขวงทางหลวงพังงา
35 งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๔+๙๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 15/12/2564 พง.10/2565 แขวงทางหลวงพังงา
36 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ระหว่าง กม.๔+๘๑๐ - กม.๗+๙๔๐ ปริมาณงาน ๓๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม 14/12/2564 พง.7/2565 แขวงทางหลวงพังงา
37 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๒๐ – กม.๑๓๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๑,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 13/12/2564 พง.8/2565 แขวงทางหลวงพังงา
38 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๙๒ +๙๔๓ -กม.๖๙๘+๖๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑๖๐.๐๐ ต้น 14/12/2564 พง.17/2565 แขวงทางหลวงพังงา
39 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๘๙+๐๐๐ - กม.๘๙๑+๓๔๐ LT. ปริมาณงาน ๖๖.๐๐ ต้น 14/12/2564 พง.16/2565 แขวงทางหลวงพังงา
40 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๕๗๙ - กม.๗+๑๙๙ LT. ปริมาณงาน ๔๖.๐๐ ต้น 13/12/2564 พง.13/2565 แขวงทางหลวงพังงา
41 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ - บางคราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๑๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๒,๖๔๐.๐๐ อัน 13/12/2564 พง.12/2565 แขวงทางหลวงพังงา
42 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอนอ่าวเคย - บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๐๖+๐๙๒ - กม.๗๐๗+๓๙๔ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๒๔.๐๐ เมตร 13/12/2564 พง.15/2565 แขวงทางหลวงพังงา
43 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๙๑๑+๔๕๘ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 13/12/2564 พง.11/2565 แขวงทางหลวงพังงา
44 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๔๘+๙๗๗ - กม.๑๕๐+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 13/12/2564 พง.14/2565 แขวงทางหลวงพังงา
45 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๒๕+๖๙๓ - กม.๒๘+๘๗๙ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 13/12/2564 พง.18/2565 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 160 รายการ