f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 (งานงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2565 ไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงพังงา
17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 (งานนอกเงินทุน) 01/10/2564 รายไตรมาส งานนอกเงินทุน แขวงทางหลวงพังงา
18 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 (งานเงินทุน) 01/10/2564 รายไตรมาส งานเงินทุน แขวงทางหลวงพังงา
19 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 (งานเงินทุน) 02/07/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
20 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 (งานนอกเงินทุน) 02/07/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
21 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 งานเงินทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
22 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 งานนอกเงินทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
23 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
24 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (งานนอกเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
25 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
26 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานนอกเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
27 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ระหว่างเดือน มี.ค. 2563 ถึงเดือน พ.ค. 2563 22/06/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงืนไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุน) 02/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
29 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงืนไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี งปม. 2563 ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค. - ธ.ค. 62) งานเงินทุน 03/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 37 รายการ