f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
อบรมหลักสูตร การควบคุมการทำงานและการปรับซ่อมรถบรรทุก
ลงวันที่ 20/07/2564

'